Obchodní podmínky

DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ

Úvodní ustanovení

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele a uživatele v souvislosti s poskytováním služeb.

Společnost Online Partners s.r.o, IČ 02697858, Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 (dále jen „poskytovatel“ nebo „vydavatel“) provozuje systém internetových stránek a informačně-komunikačních technologií, který umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „uživatel“ nebo „uživatelé“) za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách přístup k službám poskytovatele (dále jen “systém“). Služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím systému zahrnují poskytnutí přístupu k obsahu v zpoplatněných částech systému poskytovatele a to zejména k zpravodajským textům, komentářům, videím, fotografiím a ilustracím (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku uživatelem a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený uživateli. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce dvtv.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme uživatel návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a uživatelem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

Poplatek a poskytování služeb

Za poskytování služeb (tj. za přístup k obsahu v zpoplatněné části systému) za příslušné časové období (předplatné období) je uživatel povinen zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený v ceníku poskytovatele, který je neoddělitelnou přílohou těchto podmínek nebo na internetových stránkách systému (dále jen „poplatek“ nebo „poplatky“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH. Všechny ceny, zejména ceny produktů a služeb zahrnujících doručování fyzického produktu na poštovní adresu (např. předplatné tištěných novin), jsou platné jen při využívání služeb na území České republiky, pokud výslovně není uvedeno jinak.

Poplatek může být uhrazený prostřednictvím platby platební kartou, nebo převodem z bankovního účtu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který poskytovatel v budoucnu umožní.

Uživateli jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby uživatele. Na základě předchozího souhlasu uživatele je uživatel oprávněný platit poplatky dopředu na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu uživatele poskytovatelem.

Poskytování služeb je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a (ii) oznámením o tomto poskytnutí uživateli. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku budou služby poskytované uživateli po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku) a v časově neomezeném rozsahu. uživatel není povinný zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda uživatel po dobu předplatného období skutečně využíval služby.

Uživatel je oprávněný v systému předplatného generovat vydání a zvolit funkci zaslání elektronické faktury, která se jinak nezasílá.

Uživatel, který je registrovaný a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

V případě zvolení automatického placení poplatku (pokud to zvolený systém placení umožňuje), uživatel souhlasí s automatickým placením poplatku bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. Způsob platby s automatickým placením poplatku se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že uživatel ho může kdykoliv změnit případně zrušit v rámci funkcionalit svého uživatelského účtu v systému. Frekvence automatického placení poplatků bude korespondovat s předplaceným obdobím v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. uživatel zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty poskytovatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení poplatku též uživatel výslovně souhlasí s automatickým obnovováním poskytování služeb vždy na předplacené období za poplatek stanovený poskytovatelem v čase obnovení.

Uživatel potvrzuje a souhlasí, že případné poskytnuté slevy se vztahují vždy jen na období, na které byly výslovně poskytnuté, a to i v případě automatického obnovování poskytování služby.

Práva a povinnosti poskytovatele

Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude poskytovatel poskytovat uživateli služby (tj. umožní uživateli prostřednictvím systému přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatel poskytuje služby (zpřístupňuje obsah) „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost systému a služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance, v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí systému a nezaručuje uživateli ani rozsah ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí systému měnit nebo doplňovat, resp. že bude v každém dalším předplaceném období jiný nebo doplněný.

Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať již z pohledu software nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Poskytovatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci apod. systému) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat uživatele o takovém dočasném pozastavení poskytování služeb oznámením zveřejněným na dvtv.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování služeb.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup uživatele do systému a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud uživatel poruší svoji povinnost vycházející z těchto obchodních podmínek nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností uživatele ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e mailu uživateli.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na poskytování služby (tj. přístup k zpoplatněnému obsahu systému) po dobu příslušného předplaceného období.

Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní uživatel. Individuální přihlašovací údaje uživatele jsou nepřenosné a uživatel je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě a odpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je uživatel povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit uživateli nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Uživatel odpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené uživatelem do systému v rámci využívání předplacené služby.

Uživatel si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu§ 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu neboli zrušit členství ke dni skončení příslušného předplaceného období a to v nastavení pod položkou "uživatelský účet",  dále potom "smazat uživatelský účet". To je nevratný proces. Uživatel je také oprávněn v nastavení "odebrat kartu" - v tomto případě se mu z karty nebudou strhávat žádné platby, ale zůstane členem DVTV Extra. Není nutné oznamovat zrušení členství elektronickou formou.

Podmínky a způsob reklamace

Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.

Uživatel je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dnů ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese dvtv@dvtv.cz. V reklamaci je uživatel povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla.

Reklamace uživatele se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

Poskytovatel je povinen doručit uživateli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

V případě, že je reklamace uživatele v souladu s těmito obchodními podmínkami opodstatněná, poskytovatel poskytne uživateli slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou uživateli služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu systému). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen uživatele informovat.

Pokud uživatel – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu–171389/ ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OSOBNÍ ÚDAJE

Uzavřením smlouvy ve smyslu těchto podmínek mezi poskytovatelem (dále pro účely této části podmínek jako „Provozovatel„) a uživatelem (dále pro účely této části podmínek jako „Dotčená osoba„) vzniká Provozovateli oprávnění zpracovat osobní údaje Dotčené osoby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “Zákon”). V této souvislosti je Provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě písemné smlouvy.

Zdrojem osobních údajů je Dotčená osoba. Provozovatel získává osobní údaje od Dotčené osoby tím, že je vyplnila a poskytla (i) při uzavírání smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek, (ii) při uzavírání smlouvy těchto podmínek, (iii) prostřednictvím zvláštního formuláře na internetové stránce Provozovatele dvtv.cz nebo tím (iv) že navštěvuje a využívá internetovou stránku Provozovatele.

Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je, případně může být: (i) uzavření a plnění smlouvy, na základě které budou Dotčené osobě poskytované služby Provozovatele (tzv. smluvní požadavky), (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro Provozovatele z GDPR, Zákona a jiných všeobecně závazných právních předpisů, např. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tzv. zákonné požadavky), (iii) zasílání krátkých emailových zpráv o novinkách či jiných důležitých nebo užitečných informacích vztahujících se na služby Provozovatele. Přihlášenými k odběru nebo odhlášení z odběru těchto krátkých e-mailových zpráv si může Dotčená osoba libovolně nastavit ve svém zaregistrovaném kontě na internetové stránce Provozovatele v části „Nastavení e-mailů“, (iv) přímý marketing – zasílání emailových zpráv s komerčním obsahem, (v) efektivní marketingová komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základe čeho se Dotčené osobě bude zobrazovat na internetové stránce Provozovatele především taková reklama, která je pro Dotčenou osobu relevantní a vyhovuje jejím preferencím, a to v závislosti na jejích online aktivitách, (vi) jiný účel, při kterém Dotčená osoba vyjádřila svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (vii) jiný účel, který je slučitelný s účelem, na který byly osobní údaje Dotčené osoby původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a Zákona považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely má Provozovatel zavedené přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečí zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout zabezpečí taktéž pseudonymizací (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizací (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě, kterou nebude možné více identifikovat), (viii) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo účel jiného oprávněného zájmu Provozovatele v souladu s GDPR a Zákonem.

Právním základem zpracování osobních údajů Provozovatelem je (i) plnění smluvních povinností vůči Dotčené osobě, (ii) plnění zákonných povinností Provozovatele, (iii) oprávněný zájem Provozovatele a (iv.) svobodný a nepodmíněný souhlas udělený Dotčenou osobou, pokud se jedná o účel zpracování podle odstavce 3. (iii) až (vi) této části podmínek, přičemž Zpracování pro účel přímého marketingu se současně považuje za oprávněný zájem Provozovatele ve smyslu recitálu 47 GDPR.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Dotčené osoby je:

při službě digitální předplatné: (i) emailová adresa, (ii) jméno a příjmení – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (iii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát) – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (iv) telefonní číslo – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (v) údaje o přihlášení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (viii) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Dotčenou osobu, (ix) fakturační údaje (např. obchodní jméno, IČO, DIČ) – pouze pokud si Dotčená osoba (fyzická osoba) zvolí zasílání faktury a dobrovolně poskytne fakturační údaje, (x) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Při službě periodický tisk, resp. e-shop: (i) emailová adresa, (ii) jméno a příjmení, (iii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát), (iv) telefonní číslo, (v) údaje o přihlášení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (viii) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Dotčenou osobu, (ix) fakturační údaje (např. obchodní jméno, IČO, DIČ) – pouze pokud si Dotčená osoba (fyzická osoba) zvolí zasílání faktury a dobrovolně poskytne fakturační údaje, (x) podpis – pouze v případě písemné objednávky, (xi) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je smluvním požadavkem, který je při službách podle části I a části II těchto podmínek potřebný pro uzavření smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání služby požadované Dotčenou osobou. Poskytování osobních údajů pro účel zpracování podle odstavce 3. (iii) až (viii) této části podmínek není smluvním ani zákonným požadavkem.

Provozovatel je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci Dotčené osoby nejdéle po dobu, která je potřebná pro naplnění účelu, pro který se zpracovávají (např. pokud to vyžaduje potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněný zájem). V případě, že jde o Zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu Dotčené osoby podle odstavce 4. (iv) této části podmínek, Provozovatel je oprávněn uchovávat zpracované osobní údaje po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. Před uplynutím této doby může Provozovatel požádat Dotčenou osobu o prodloužení platnosti souhlasu. Po uplynutí doby oprávněného uchovávání zpracovávaných osobních údajů Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

Provozovatel používá na své internetové stránce dvtv.cz soubory cookies. V této souvislosti Provozovatel doporučuje důkladně se seznámit s částí V těchto podmínek „COOKIES A AD BLOCKING DETECTION“.

Ve smyslu GDPR a Zákona Dotčená osoba disponuje:

právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Pokud Dotčená osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro Zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu), Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

právem podat námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud je Provozovatel zpracovává (i) při plnění úkolu plněného ve veřejném zájmu, (ii) při výkonu veřejné moci, (iii) na základě oprávněného zájmu nebo (iv) pro účel přímého marketingu včetně profilování založeného na těchto právních základech. V případě, kdy Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále pro tento účel zpracovávat (námitka bude považovaná za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů). V ostatních případech bude námitka Dotčené osoby opodstatněná tehdy, pokud její oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Provozovatele.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje Dotčené osoby do třetí země mimo Evropskou unii.

Provozovatel neprovádí s osobními údaji Dotčené osoby automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by mělo pro Dotčenou osobu právní účinky nebo by Dotčenou osobu významně ovlivňovalo z hlediska jejích práv a svobod.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje Dotčené osoby v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům: (i) osobám, které jménem Provozovatele mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky Provozovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo plnění povinností Provozovatele podle všeobecně závazných právních předpisů, (iii) osobám, které doručují periodický tisk, vybrané knižní tituly, případně jiné zboží, které si Dotčená osoba objednala, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu těchto podmínek, (iv) osobám, které pro Provozovatele zajišťují technický provoz jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury, a to výlučně za tímto účelem, (v) osobám, které pro Provozovatele zajišťují zabezpečení a ochranu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury a toto zabezpečení a ochranu taktéž pravidelně monitorují a testují, a to výlučně za tímto účelem, (vi) osobám, které Provozovateli poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace jeho služeb a internetové stránky, (vii) osobám, které Provozovateli poskytují marketingové služby, a to pouze za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Provozovatele (předmětná kategorie osob nebude oprávněna osobní údaje Dotčené osoby použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Provozovatele).

Ve smyslu GDPR a Zákona má Dotčená osoba zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o ní zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo podat námitku proti zpracovávání, (vii) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dotčená osoba má rovněž (viii) právo na podání návrhu na zahájení řízení – stížnosti dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR.

Klást otázky týkající se zpracovávání osobních údajů a uplatňovat svoje práva může Dotčená osoba bezplatně na základě žádosti zaslané Provozovateli elektronicky na e-mailovou adresu: dvtv@dvtv.cz nebo jiným preferovaným způsobem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy poskytovatele a uživatele, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost uživatele), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky (včetně ceníku poskytovatele) je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je poskytovatel povinen informovat uživatele v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce dvtv.cz. Pokud se změnou podmínek nebude uživatel souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dnů od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou podmínek se má za to, že uživatel se změnou podmínek souhlasí a změněné podmínky nabudou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny podmínek dochází zároveň ke změně smlouvy, a to v souladu se změnou podmínek.

Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce dvtv.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2020.

 

Všeobecné soutěžní podmínky

Pořadatelem je společnost Online Partners s.r.o, IČ 02697858, Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5. Server Pořadatele je webový server dvtv.cz.

Soutěžícím je osoba, která je řádně registrována na příslušném serveru Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, která se účastní Soutěže. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky. 

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  • nesplní podmínky dané soutěže
  • poruší Všeobecné obchodní podmínky
  • budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží
  • uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

Výhercem Soutěže je Uživatel, který splnil podmínky dané soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže a nebo v termínu uvedeném v zadání soutěže. Výhra je předána Pořadatelem dle podmínek uvedených v zadání soutěže.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.